Forside


BRUG FOR HJÆLP?


Ligger bilagene i stakke og venter på at blive bogført?


Mangler du tid til at skrive fakturaer til kunderne?


Glemmer du at rykke kunderne for betaling?


Kniber det med at få moms opgjort og indberettet til tiden?


Ønsker du hjælp til opstilling af regnskab og udfyldelse af selvangivelse og forskudsskema?


SÅ KONTAKT MIG!




Ansæt mig som ekstern bogholder og/eller revisor på timebasis efter medgået tid, så kan du bruge din tid på det, du er bedst til.



Der er sikkert kontoropgaver, bogføringsopgaver mm, som du ikke bryder dig om og som du måske endda sidder og kæmper med om aftenen eller i weekenden.




Brug din tid på det, du er god til, og lad mig hjælpe med det andet!


Få overblik over økonomien, når jeg holder dit bogholderi ajour og laver dit regnskab.

Slip for gebyr og renter, når jeg sørger for at have momstal mm klar til dig i rette tid.


Du betaler kun for det faktiske og effektive tidsforbrug.

Du har ingen udgifter vedrørende mig på feriepenge, ferietillæg, pension, sociale bidrag, dyre programpakker mm.


I dine travle perioder kan jeg arbejde ekstra for dig. I dine stille perioder kan jeg arbejde færre timer for dig. 

  REVISOR HOLM

v/ Lene Holm

Villavej 2, 9240 Nibe


Mailadresse:

lene@revisorholm.dk


Tlf: 22 27 39 48


VIRKSOMHEDEN:       REVISOR HOLM


Inden jeg startede revisionsfirma på fuld tid har jeg arbejdet med økonomi i 31 år med følgende fordeling:


Ansat ved Toldvæsenet som toldassistent i 3 år.

Ansat ved statsautoriseret revisor i 7 år.

Ansat ved Løgstør Kommune som skatterevisor i 11 år.

Ansat ved boligforeninger som regnskabs- og udlejningschef i 5 år.

Ansat ved statsautoriseret revisor i 5 år.


Sideløbende med disse fuldtidsjob har jeg drevet mindre revisionsfirma fra 1. juli 1994 - 2013, hvorefter jeg den 1. december 2013 startede revisionsvirksomhed på fuld tid.


Min store erfaring er suppleret med HD i regnskab fra Aalborg Universitet og diverse ajourføringskurser.


CVR-nr.: 35357262

  REVISOR HOLM

v/ Lene Holm

Villavej 2, 9240 Nibe


Mailadresse:

lene@revisorholm.dk


Tlf: 22 27 39 48



       YDELSER


Du kan få hjælp til enkelte eller mange af efterfølgende opgaver:

Bogholder-opgaver:


Bogføring eller kontrol, vejledning og tilretning af din bogføring.

Oprydning i papirer.

Oprydning i arkiverede papirer.

Afstemninger af f.eks. kasse, bank og giro.

Momsopgørelser.

Kreditorstyring, herunder afstemning af kontoudtog, klargøring til betaling og saldolister.

Debitorstyring, herunder kontoudtog, rykning for betaling og saldolister.

Diverse øvrige administrative opgaver.



  REVISOR HOLM

v/ Lene Holm

Villavej 2, 9240 Nibe


Mailadresse:

lene@revisorholm.dk


Tlf: 22 27 39 48


Revisor-opgaver:


Ændring af forskudsskema ved Skat.

Indberetning af din selvangivelse ved Skat.

Hjælp til at få styr på din privatøkonomi.

Anlægskartotek inklusiv afskrivninger.

Perioderegnskab hver måned eller kvartalsvis.

Opstilling af årsregnskab og selvangivelse for private og virksomheder, der ikke har revisionspligt.

Opstilling af budget.

Budgetopfølgning.

Rådgivning.

Oplæring af nystartede med hjælp til udarbejdelsen af kontoplan, samt opstart af bogføring og eventuelt undervisning i bogføring.




PRAKTISKE BEMÆRKNINGER


Jeg udfører arbejdet fra eget kontor.

Hvis vi bor langt fra hinanden, kan vi maile eller poste bilag og opgørelser til hinanden.


Du betaler en fast timesats kun for det faktiske og effektive tidsforbrug. Du har ingen udgifter vedrørende mig til feriepenge, ferietillæg, sociale bidrag, pension, løn under sygdom, uddannelsesudgifter, dyre programpakker, lange opsigelsesfrister mm.


I dine travle perioder kan jeg arbejde ekstra for dig og i dine stille perioder kan jeg arbejde færre timer.



  REVISOR HOLM

v/ Lene Holm

Villavej 2, 9240 Nibe


Mailadresse:

lene@revisorholm.dk


Tlf: 22 27 39 48




Revisor Holms persondatapolitik


Stam- og kontaktoplysninger:

Adresse: Villavej 2

CVR: 35357262

E-mail: lene@revisorholm.dk

Tel.: 22273948


Vi anvender denne type data om kunden

Vi anvender de persondata, som kunden giver os, for at vi kan løse den aftalte opgave. Det inkluderer også de data, som fremgår af kundens skattemappe, i det omfang kunden giver os adgang til den. 


Det drejer sig om oplysninger om kundens økonomiske, skattemæssige og forretningsmæssige forhold.


Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse de aftalte opgaver. Det gælder i udgangspunktet Personbogen, Tinglysningsbogen, Erhvervsstyrelsen, CVR-registret, SKAT og Ejerregisteret.

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Det gælder fx bogføringsloven og hvidvaskloven (se nærmere nedenfor i sidste afsnit).

 

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen. Det kunne som udgangspunkt være efter endt kundeforhold, men da der stadig skal kunne gives svar til Skat, ny revisor, ny virksomhedsejer eller andre relavante instanser, slettes visse data ikke. Kundedata til brug for regnskabsmateriale opbevarer vi altid i mindst 5 år på grund af reglerne i bogføringsloven og hvidvaskloven.

 

Videregivelse og overladelse af persondata

Vi videregiver og overlader persondata til samarbejdspartnere og andre aktører, hvis det er nødvendigt for at opfylde aftalen, som vi har indgået med kunden.


Vi vælger nogle gange at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, webhosting, backup, sikkerhed og opbevaring. Når der anvendes databehandlere, sker det kun ud fra specifikke formål, og det er stadig vores ansvar, at kundens oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende persondatapolitik.


Vi videregiver ikke persondata til formål, som ikke følger af aftalen – fx videregivelse til andre til brug for deres markeds-føring – medmindre vi har aftalt det med kunden i forbindelse med indsamlingen eller indhenter samtykke fra kunden efter at have informeret denne om, hvad kundens data vil blive brugt til. Kunden kan til enhver tid bede os stoppe vide-regivelsen af personoplysninger, uanset at det er aftalt, eller kunden på anden vis har samtykket til det.


Vi indhenter dog ikke kundens samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive persondata, fx som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed.


Kunden har ret til at få adgang til sin persondata

Kunden har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om vedkommende, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Kunden kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem, der modtager data om kunden.


Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Kunden kan gøre brug af rettigheder ved at henvende sig til os.


Kunden har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis kunden mener, at de persondata, vi behandler om kunden, er unøjagtige eller urigtige, kan kunden naturligvis henvende sig til os og få dem rettet.


I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette persondata. Det gælder fx, hvis kunden trækker sit samtykke tilbage. Hvis kunden mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan kunden bede om at få dem slettet. Kunden kan også kontakte os, hvis kunden mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.


Kunden har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata

Kunden har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata. Kunden kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af data til markedsføringsformål. Hvis kundens indsigelse er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter kundens data, medmindre vi forpligtet efter lovgivningen til at opbevare dem.


Hvis kunden ønsker at bruge sin ret til dataportabilitet, vil kunden modtage persondata fra os i et almindeligt anvendt format

Kunden har ret til at modtage de persondata, kunden har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om kunden hos andre aktører på baggrund af kundens samtykke.


Generelt om kundens brug af sine rettigheder

Hvis kunden ønsker at få adgang til data, få dem rettet eller slettet, eller at gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver kunden svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget henvendelse.


Ret til at klage til Datatilsynet

Kunden har ret til at klage til Datatilsynet, hvis kunden mener, at Revisor Holms behandling af personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav.


Indsamling af oplysninger i henhold til hvidvaskloven

Vi er forpligtet til at indsamle oplysninger efter reglerne i hvidvaskloven og i den forbindelse:


•Indhentes identitets- og kontroloplysninger samt kopi af foreviste legitimations-dokumenter ved etablering af kundeforholdet.

•Indhentes dokumentation for og registreringer af transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsfor-bindelse eller en enkeltstående transaktion.

•I tilfælde af mistanke om, at kunden begår hvidvask eller terrorfinansiering, vil der blive indhentet dokumenter og registreringer vedrørende gennemførte undersøgelser.

•Oplyses om, at de indhentede oplysninger om kunden alene vil blive brugt til at opfylde revisors forpligtelser efter hvidvaskloven og ikke til fx markedsførings-formål.

•Gøres opmærksom på, at oplysningerne kan blive videregivet til SØIK i tilfælde af mistanke om, at kunden an-tages er involveret hvidvask eller terrorfinansiering.

•Gøres opmærksom på, at kunden har ret til indsigt i de registrerede oplysninger.

•Gøres opmærksom på, at oplysningerne opbevares i mindst 5 år.

•Gøres opmærksom på, at kunden har ret til at få korrigeret fejlagtige oplysninger, som er registreret.